REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM WWW.OGARNIJ-GO.COM

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.ogarnij-go.com i obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku.


§ 1

PODMIOT REALIZUJĄCY USŁUGĘ

Usługa Newsletter realizowana i udostępniania jest przez firmę Marketing Heroes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Deszczowa 58, 53-024 Wrocław,
NIP: 8992920451, REGON: 521504616, e-mail: kontakt@ogarnijgo.pl,  zwanym dalej MARKETING HEROES.


§ 2

USŁUGA NEWSLETTER

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez MARKETING HEROES za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, informacji w formie wiadomości e-mail. MARKETING HEROES wskazuje, iż usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.


§ 3

TREŚĆ NEWSLETTERA

Informacja wysyłana w ramach usługi Newsletter zawiera między innymi dane o ofercie produktów oraz usług MARKETING HEROES, aktualnych promocjach, nowych produktach i usługach,
a także inne wiadomości dotyczące MARKETING HEROES.


§ 4

CZĘSTOTLIWOŚĆ WIADOMOŚCI NEWSLETTER

Wiadomość wysyłana w ramach usługi Newsletter wysyłana jest nie rzadziej niż co 2 dni.


§ 5

WARUNKI TECHNICZNE

W celu skorzystania z usługi Newsletter niezbędny jest komputer bądź inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§ 6

CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

 1. Celem skorzystania z usługi Newsletter konieczne jest wykonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na stronie internetowej (link do podstrony z newsletterem) polegających na wskazaniu adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.ogarnij-go.com, wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazanych w formularzu adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, kliknięcie przycisku „Zapisz się”, kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez MARKETING HEROES wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie rejestracji”.

 2. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację implikuje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy użytkowników Newslettera MARKETING HEROES. MARKETING HEROES wskazuje, że adres e-mail Użytkownika służy wyłącznie wysyłaniu Użytkownikowi wiadomości zawierających informacje o których mowa w § 3.

 3. Czynności opisane w niniejszym paragrafie są konieczne do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter


§ 7

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MARKETING HEROES. Użytkownik może skontaktować się z MARKETING HEROES wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@ogarnijgo.pl . Więcej informacji odnoszących się do polityki prywatności MARKETING HEROES Użytkownik znajdzie pod adresem https://ogarnij-go.com/polityka-prywatnosci/.


§ 8

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili żądać od MARKETING HEROES dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, jak również posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 2. Ze względu na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, do wniesienia skargi przez Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez MARKETING HEROES w związku
  z korzystaniem z usługi Newsletter.

 2. Przekazanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.

 3. Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem usługi Newsletter, przechowywane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do przedsiębiorstw obsługujących MARKETING HEROES w zakresie prawnym, marketingowym oraz teleinformatycznym.

 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich. 
§ 10

ZMIANA ADRESU ORAZ REZYGNACJA

Użytkownik może w każdy momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a także bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail na których wysyłana jest wiadomość
w ramach usługi Newsletter bądź zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wysłanie na adres kontakt@ogarnijgo.pl oświadczenia o rezygnacji z usługi Newsletter.


§ 11

ZAKAZ DOSTARCZANIA INFORMACJI BEZPRAWNYCH

W związku ze świadczeniem przez MARKETING HEROES usługi Newsletter, Użytkownik nie może dostarczać MARKETING HEROES informacji oraz przekazywać treści o charakterze bezprawnym.


§ 12

REKLAMACJA

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter, Użytkownik może składać na adres e-mail MARKETING HEROES, tj. kontakt@ogarnijgo.pl

 2. Reklamacja o której mowa w ust. 1, winna w szczególności zawierać:

 1. adres e-mail wskazany podczas rejestracji do usługi Newsletter;

 2. adres e-mail bądź inny adres korespondencyjny, na który MARKETING HEROES ma przekazać odpowiedź na reklamację;

 3. preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;

 4. opis sprawy, której dotyczy reklamacja

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia wynosi
  14 (słownie: czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

 2. MARKETING HEROES poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie
  z danymi wskazanym w zgłoszeniu.

 3. W sytuacji w której zgłoszenie reklamacji dotknięte jest brakami, MARKETING HEROES poinformuje Użytkownika na adres wskazany w zgłoszeni o konieczności jej uzupełnienia.


§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. MARKETING HEROES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. O konieczności zmian niniejszego Regulaminu oraz o treści zmian, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie www.ogarnij-go.com informacji o zmianie, zawierającej treść nowego Regulaminu.

 3. MARKETING HEROES zobowiązuje się do utrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 przez okres co najmniej 14 (słownie: czternastu) dni.

 4. Użytkownicy korzystający z usługi Newsletter zostaną dodatkowo poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu oraz treść nowego Regulaminu.

 5. O ewentualnych zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż na
  14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.

 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu poinformowania
  o zmianach Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie obowiązywać Użytkownika, o ile w terminie 14 (słownie: czternastu) dnia od dnia otrzymania informacji
  o jego zmianie, nie oświadczy o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA

Niniejszy Regulamin określa warunki, sposób założenia oraz zawiera istotne informacje dotyczące założenia profilu w sklepie internetowym www.ogarnij-go.com, prowadzonym przez firmę Marketing Heroes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Deszczowa 58, 53-024 Wrocław, NIP: 8992920451, REGON: 521504616, e-mail: kontakt@ogarnijgo.pl,  zwanym dalej MARKETING HEROES.


§ 1

USŁUGA KONTA

 1. MARKETING HEROES informuje, że założenie konta na stronie www.ogarnij-go.com jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.

 2. Usługa Konta umożliwia Użytkownikowi przeglądanie dotychczas złożonych zamówień
  w sklepie internetowym www.ogarnij-go.com należącym do MARKETING HEROES, monitorowanie aktualnych zamówień oraz edytowanie danych Użytkownika między innymi na potrzeby składania nowych zamówień.


§ 2

WARUNKI TECHNICZNE

W celu założenia Konta na stronie www.ogarnij-go.pl, niezbędny jest komputer bądź inne urządzenie
z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej.


§ 3

CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

W celu założenia Konta na stronie www.ogarnij-go.com, konieczne jest wypełnienie formularza, który udostępniany jest w momencie rozpoczęcia czynności rejestracyjnych.


§ 4

UMOWA ORAZ OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA

 1. Wraz z utworzeniem Konta na stronie www.ogarnij-go.com, Użytkownik zawiera
  z MARKETING HEROES Umowę na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Użytkownika.

 2. Warunki Umowy, o której mowa w ust. 1, określa niniejszy Regulamin.


§ 5

ZMIANA DANYCH KONTA ORAZ REZYGNACJA

Użytkownik może w każdy momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a także bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić dane wskazane przy rejestracji Konta bądź zrezygnować z jego prowadzenia, poprzez wysłanie prośby na kontakt@ogarnijgo.pl.§ 6

REKLAMACJA

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Konta Użytkownika, Użytkownik może składać na adres e-mail MARKETING HEROES, tj. kontakt@ogarnijgo.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 606 114 578. 

 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, winna w szczególności zawierać:

 1. adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta;

 2. adres e-mail bądź inny adres korespondencyjny, na który MARKETING HEROES ma przekazać odpowiedź na reklamację;

 3. preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;

 4. opis sprawy, której dotyczy reklamacja

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia wynosi
  14 (słownie: czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

 2. MARKETING HEROES poinformuje Użytkownika Konta o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi wskazanym w zgłoszeniu.

 3. W sytuacji, w której zgłoszenie reklamacji dotknięte jest brakami, MARKETING HEROES poinformuje Użytkownika Konta na adres wskazany w zgłoszeniu o konieczności jej uzupełnienia.


§ 7

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MARKETING HEROES. Użytkownik może skontaktować się z MARKETING HEROES wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@ogarnijgo.pl. Więcej informacji odnoszących się do polityki prywatności MARKETING HEROES, Użytkownik znajdzie pod adresem https://ogarnij-go.com/polityka-prywatnosci/.


§ 8

PRAWA UŻYTKOWNIKA KONTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik może w każdej chwili żądać od MARKETING HEROES dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, jak również posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 2. Ze względu na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, do wniesienia skargi przez Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez MARKETING HEROES w związku
  z korzystaniem z usługi Konta Użytkownika.

 2. Przekazanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Konta Użytkownika jest dobrowolne.

 3. Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem usługi Konta Użytkownika, przechowywane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do przedsiębiorstw obsługujących MARKETING HEROES w zakresie prawnym, marketingowym oraz teleinformatycznym.

 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich. 


§ 10

ZAKAZ DOSTARCZANIA INFORMACJI BEZPRAWNYCH

W związku ze świadczeniem przez MARKETING HEROES usługi Konta Użytkownika, Użytkownik nie może dostarczać MARKETING HEREOS informacji oraz przekazywać treści o charakterze bezprawnym.


§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. MARKETING HEROES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. O konieczności zmian niniejszego Regulaminu oraz o treści zmian, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie www.ogarnij-go.com informacji o zmianie, zawierającej treść nowego Regulaminu.

 3. MARKETING HEROES zobowiązuje się do utrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, przez okres co najmniej 14 (słownie: czternastu) dni.

 4. Użytkownicy korzystający z usługi Konta Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu oraz treści nowego Regulaminu.

 5. O ewentualnych zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż na
  14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.

 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu poinformowania
  o zmianach Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie obowiązywać Użytkownika, o ile w terminie 14 (słownie: czternastu) dnia od dnia otrzymania informacji
  o jego zmianie, nie oświadczy o rezygnacji z usługi Konta Użytwkonika w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.